Wat is er zo bijzonder aan Jesus Multinational?

1. Nieuwe gegevens over de enorme verspreiding van de vroege kerk.

2. Nieuwe gegevens over de enorme omvang en verspreiding van het Jodendom in de eerste eeuw. Uit haar kringen is de kerk ontstaan.

3. Redenen waarom de kerk zich zo explosief heeft verspreid. Enkele aanvullende punten, vergeleken met de gangbare redenen die kerkhistorici geven (visie, discipelschap).

4. Redenen waarom vele historici de kerk als té klein opvatten in de eerste eeuw, en waarom ze geen gelijk kunnen hebben.

5. De Bijbel maakt melding van een veel grotere verspreiding van het Jodendom en de vroege kerk dan veelal aangenomen. Maar we lezen over die aanwijzingen heen, of interpreteren ze weg.

6. Hoe de vroege kerk van haar schijnbaar onoplosbare theologische problemen wist om te zetten in nieuwe groeikansen.

7. Hoe verschillende groeigolven elkaar opvolgden in de vroege kerk, en hoe deze door een op groei gerichte structuur werden geïntegreerd in het grote geheel.

8. De visie van Paulus gedestilleerd uit de gegevens van het Nieuwe Testament, en hoe deze logisch voortbouwde op de visie van Jezus tijdens zijn aardse werk.

9. De groeikenmerken die de Gemeentegroeibeweging heeft ontwikkeld (veelal langs sociologische lijnen) vergeleken met de groeifactoren die historici aandragen over de groei van de vroege kerk, en de bijzondere gelijkenis tussen die twee.

10. Het eerste begin van de kerk houdt de oplossing in voor de momentele impasse van de westerse kerk. Terug naar de Bijbel voor een glorieuze toekomst!

 

Het boek is met grote nauwkeurigheid geschreven, maar tegelijk zeer leesbaar voor een breed publiek, waarop de auteur zich richt. Het is geschreven voor allen die de Bijbel hoog houden, de kerk liefhebben en daar actief in zijn in organisatie en leiding.

 Lees ook de volgende artikelen van Bram Krol:

Inwonertal Jeruzalem voor en in de tijd van Jezus 21 Apr. 2020
De kerk van het eerste begin - Groot en wijd verspreid. 26 Dec. 2019
Antwoord op opmerkingen en kritieken op de website Postgereformeerd.nl. 01 Juni 2011
Antwoord op een venijnige kritiek in Uitdaging. 11 Mei 2011
Jesus Multinational .. artike 01 Mei 2011
Wat zijn de kenmerken van een opwekking. 12 Juni 2009


Kritieken

Temidden van de diverse positieve kritieken, was er één duidelijk wat minder positief gestemd. Ik vond die op een website Gemeentestichting/postgereformeerd van de hand van iemand, van wie ik geen naam ontdekte. Dat maakt het lastig een inschatting te maken van de gedachten en de motieven van de schrijver.

Hij verdedigde bijna pathetisch de gangbare mening onder kerkhistorici, nl. een kleine kerk, niet zo wijd verbreid in de eerste eeuw. Het vervelende eraan is, dat er geen argumenten werden aangedragen. Het ging zo van: “Aangezien wij gelijk hebben, heb jij dus ongelijk.” Wel, dat overtuigt me voor geen centimeter. Een ander argument was: “De Bijbel is geen geschiedenisboek.” Dat is maar ten dele waar, en omdat het zo grof gesteld niet klopt, vraag ik me af wat de auteur bezielt. De Bijbel brengt tal van historische gegevens en gebeurtenissen, die echter niet zo beschreven zijn, als wij dat nu graag zouden zien, dus ze moeten bestudeerd en uitgelegd worden. Maar daarmee zijn die gegevens niet a-historisch.

Wanneer Jesus Multinational gelijk heeft, betekent dat een nogal forse herziening van onze kijk op de vroege kerkgeschiedenis. Ik meen dat het daar tijd voor is, omdat onze negatieve kijk meer voorkomt uit vooringenomenheden, dan feiten. Zonder doorslaggevende redenen is ruim 100 jaar geleden een andere kijk in de kerkhistorie ontstaan op de grote en verspreiding van het vroege Christendom. Dit is zó ingeburgerd geraakt, dat het nu als een blamage wordt opgevat wanneer iemand daar anders over denkt. Maar ik schaam me niet; ik ben zo iemand, en met reden. 

Bram Krol, 3 mei 2010

(onder Artikelen Gemeentegroei 11 mei 2011, kunt u het antwoord op de kritieken lezen)


De oproep van Jesus Multinational: Vernieuwing van kerk en zending

We kúnnen het best. Maar dan moeten we terug naar een heldere theologie, een heldere methodiek en een heldere visie, zoals in de bijbelse tijden. Dat zal niet zonder strijd gaan. Gewoonten (ook onvruchtbare) leiden een taai bestaan. Maar het moet kunnen.

In de loop van de kerkhistorie zien we diverse grote bewegingen naar het geloof. Vaak zijn dat opwekkingen geweest, zoals de methodistische opwekking, of de laatste grote continentale Europese opwekking die bekend staat onder de naam: het Reveil. Soms ging het om een wat minder explosieve verspreiding van het geloof, zoals de zogenaamde Nestorianen (de Kerk van het Oosten of de Syrische Kerk) die van 600 – 1000 of misschien nog wel later grote delen van Azië heben bekeerd (Afghanistan, delen van India, China, Mongolië, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbaidzjan en nog meer. Ze hadden kerken tot in Japan, op Sri Lanka en Socotra., en zelfs een bisschop in Lhasa (Tibet). Mogelijk was de (nu grotendeels onbekende) Kerk van het Oosten gedurende vele jaren groter en wijder verbreid dan de kerk in het westen, waar we veel meer van weten.

In geval van bijzondere groei of opwekking zie je de kenmerken van de vroege kerk terug! Dit is nog een mooi nieuw terrein voor studie.

Er ligt een nieuwe uitdaging voor ons: de vorming van een wezenlijk bijbelse kerk, die haar misvormingen en scheefgroei te boven komt, nieuwe discipelen vormt en uitzendt en de wereld een boodschap van hoop en saamhorigheid brengt.

Bram Krol